Obsah

Oznámení o navýšení místního poplatku

Typ: ostatní
Oznámení o navýšení místního poplatku 1Od 1. 1. 2019 dojde ke zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z původních 450,- Kč na 550,- Kč.

Změna výše poplatku bude stanovena novou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Důvodem navýšení sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou stále rostoucí náklady na provoz systému likvidace odpadu. Od roku 2013 vzrostly náklady za likvidaci odpadu téměř o 200 000,- Kč.

Při této příležitosti si dovolujeme apelovat na občany, aby důsledně třídili veškerý odpad vyprodukovaný v domácnostech. Za komunální odpad je obecně považován takový odpad, který vzniká na území obce a pochází z činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů), nikoli fyzických osob podnikajících a právnických osob. Do popelnic by měl přijít komunální odpad, který už nelze dále třídit. Ve Všerubech můžete využít kontejnerů na tříděný odpad - sklo, papír, plasty, textil a elektroodpad. Třídíme také biologický odpad, železné a neželezné kovy, 2 x ročně se koná sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Celoročně je možné využít Sběrný dvůr ve Všerubech. Ten bude smět využít pouze občan, který bude mít uhrazený poplatek, a kterému bude vydán doklad opravňující ho této služby využít. Důkladné třídění vede ke snížení množství netříděného komunálního odpadu likvidovaného na skládkách a tím ke snížení nákladů městyse za likvidaci odpadů.

Dále připomínáme, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 20. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 20. 3. a do 20. 7. příslušného kalendářního roku.


Příloha

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 24. 1. 2019 08:59
Autor: